Samlivsbrudd – fast bosted og samvær

Forfatter: Elna Kristin Holbye
Publisert: 29. april 2020
Kategorier: Familierett, Samlivsbrudd

Å flytte fra hverandre – hva gjør man med barna?

Ved samlivsbrudd må foreldrene selvsagt avklare hvor barna skal bo og hvordan samvær de skal ha med den av foreldrene de ikke skal bo sammen med.

Dette spørsmålet har mange løsninger  – og vi må søke å finne tilpassede og gode løsninger som fungerer godt for det enkelte barn. Det er ofte mange hensyn og ta.

Lov om barn og foreldre, forenklet kalt barneloven fra 1981 utgjør vårt rettslige utgangspunkt.

§ 36.Kvar barnet skal bu fast

Foreldra kan gjere avtale om at barnet skal bu fast hos begge​1 eller hos ein av dei.

Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei.​2 Dersom det ligg føre særlege grunnar, kan retten likevel avgjere at barnet skal bu fast hos begge

§ 42.Barnet sin rett til samvær.​1

Barnet har rett til samvær med begge foreldra, jamvel om dei lever kvar for seg. Foreldra har gjensidig ansvar for at samværsretten vert oppfyld.

Barnet har krav på omsut og omtanke frå den som er saman med barnet. Den som er saman med barnet, kan ta avgjerder som gjeld omsuta for barnet under samværet.​2

§ 43.Omfanget av samværet mv.​1

Den av foreldra som barnet ikkje bur saman med, har rett til samvær med barnet om ikkje anna er avtala eller fastsett.​2 Omfanget av samværsretten bør avtalast nærare. Dersom samvær ikkje er til beste for barnet, må retten avgjere at det ikkje skal vere samvær.

Foreldra avtalar sjølve omfanget av samværsretten på bakgrunn av kva dei meiner er best for barnet. § 31 andre stykket gjeld for foreldra. I avtale eller avgjerd om samvær skal det mellom anna leggjast vekt på omsynet til best mogleg samla foreldrekontakt, kor gammalt barnet er, i kva grad barnet er knytt til nærmiljøet, reiseavstanden mellom foreldra og omsynet til barnet elles. Vert det avtala eller fastsett «vanleg samværsrett», gjev det rett til å vere saman med barnet ein ettermiddag i veka med overnatting, annakvar helg, til saman tre veker i sommarferien, og annankvar haust-, jule-, vinter- og påskeferie.

Det kan i avtale eller i dom setjast vilkår for samvær. Dersom tilsyn blir sett som vilkår, kan retten utpeike ein person som skal føre tilsyn under samværet, eller be foreldra gjere det. Den av foreldra som skal ha samvær, dekkjer kostnadene til tiltaka som er sett som vilkår for samvær etter denne føresegna.

Den andre av foreldra skal få melding i rimeleg tid føreåt når samværet ikkje kan finne stad som fastsett, eller når tida for samværet må avtalast nærare.

Dersom den som har foreldreansvaret eller som barnet bur hos hindrar at ein samværsrett kan gjennomførast, kan den som har samværsretten krevje ny avgjerd av kven som skal ha foreldreansvaret eller kven barnet skal bu saman med, jf. § 63

Dette er hovedreglene for å fastsette fast bosted og samvær etter samlivsbrudd.

Foreldrene har i utgangspunkt full avtalefrihet, men dersom de ikke kommer til enighet må man søke hjelp. Familievernkontoret er et naturlig utgangspunkt for å søke bistand. Og skal man søke separasjon så er det et vilkår å fremlegge meklingsattest som utstedes av familievernkontoret etter å ha snakket med begge foreldre om løsninger for barna. Meklingsattest må også fremlegges dersom foreldrene ikke oppnår enighet og spørsmålet må løses gjennom en rettslig tvist i domsstolene.

Det er mange saker av denne typen som bringes inn for domstolene for å finne sin løsning. Min erfaring er at dette ofte er en god måte å kvalitetssikre at vi finner gode løsninger for barna. Dette særlig fordi domstolen ofte oppnevner en sakkyndig i saken. Dette er som oftest en psykolog med bred erfaring i å finne løsninger i foreldretvistsakene.

Sakkyndig innhenter informasjon fra begge foreldre og fra barna hvis de er store nok. Dersom det er behov for å innhente opplysninger fra andre instanser, feks. barnehage, skole og lege for å belyse saken, så gjøres det. Utgiftene til sakkyndig dekkes av det offentlige.

En annen fordel i rettsprosessen er at sakene for lov til å utvikle seg ved at vi lager midlertidig ordninger for barna som prøves ut og evalueres. Også dette for å sikre velfungerende ordninger for barna og som oftest vil foreldrene til slutt finne en enighet rundt bosteds- og samværsordningene. 

Foreldrenes enighet er verdifull i seg selv. Samarbeid og kommunikasjon kan være vanskelig etter et samlivsbrudd, men allikevel så viktig for barna.

Har du spørsmål rundt dette? – Kontakt meg gjerne!

Advokat Elna Holbye