Arbeidsforhold med prøvetid

Etter arbeidsmiljøloven åpnes det for at ansatte kan ansettes på såkalt prøvetid. Maksimal prøvetid er satt til 6 måneder. Vi opplever at det finnes mange misforståelser både blant ansatte og arbeidsgivere om hva som ligger i et ansettelsesforhold med slik prøvetid.

Forfatter: Robert Antonsen
Publisert: 19. august 2021
Kategori: Arbeidsrett

La meg for det første understreke at arbeidsgiver ikke står fritt til etter, eller under, prøvetiden å bestemme hvorvidt man skal fortsette med den ansatte eller ikke, etter prøvetidens utløp. En som er ansatt med prøvetid, er å anse som fast ansatt på vanlig måte.

Prøvetiden er til for at arbeidsgiver skal kunne vurdere den ansatte nærmere i forhold til de arbeidsoppgaver vedkommende skal utføre. I prøvetiden kan det være noe lettere for arbeidsgiver å si opp den ansatte på grunn av hennes tilpassing til arbeidet, faglige dyktighet, eller pålitelighet. En oppsigelse i prøvetiden må altså være begrunnet i en, eller flere, av disse tre kriteriene.

Under prøvetiden har arbeidsgiver samtidig en særskilt plikt til å rettlede den ansatte i forhold til den jobb vedkommende skal utføre. Det hjelper lite for arbeidsgiver å si opp en ansatt med prøvetid på grunn av hennes manglende tilpasning til arbeidet, dersom arbeidsgiver ikke har gjort noe for å rettlede og veilede den ansatte i forhold til den jobben hun skal utføre.

En oppsigelse basert på en eller flere av de tre nevnte vilkårene, må videre fremsettes i selve prøvetiden. Dersom 6 måneders perioden er løpt ut, kan det ikke fremmes en prøvetidsoppsigelse med henvisning til forhold som skjedde under selve prøvetiden. Arbeidsgiver må i så fall fremme en saklig oppsigelse etter den ordinære bestemmelse om dette. Det er alltid adgang til å fremme en slik ordinær oppsigelse også i prøvetiden, for eksempel dersom oppsigelsesgrunnen ikke bygger på den ansattes tilpassing til arbeidet, faglige dyktighet, eller pålitelighet.

Dersom den ansatte sies opp i prøvetiden får det den konsekvens at den ansatte ikke kan kreve å stå i stillingen, under en eventuell tvist mellom partene. Den ansatte må derfor slutte, og eventuelt få igjen jobben på et senere tidspunkt, dersom en domstol skulle mene at vilkårene for oppsigelse i prøvetiden ikke var til stede.

Selv om lengste prøvetid er 6 måneder, kan denne forlenges dersom den ansatte er mye borte fra arbeidet i prøvetiden. Prøvetiden kan da forlenges i tråd med fraværet, dersom en slik mulighet for forlengelse følger av den skriftlige arbeidsavtalen, og forlengelsen er videreformidlet til den ansatte innenfor den opprinnelig avtalte prøvetiden.

I prøvetiden er oppsigelsesfristen 14 dager regnet fra den dagen oppsigelsen er fremmet. Denne fristen gjelder uansett begrunnelsen for oppsigelsen. Skulle en oppsigelse i prøvetiden være begrunnet i bedriftens forhold, gjelder altså den samme korte fristen på 14 dager.