Er små-og mellomstore virksomheter forpliktet til å følge åpenhetslovens krav?

Publisert: 9. januar 2023
Kategori: Arbeidsrett

Innledning

Innen 30.juni 2023 er alle større virksomheter forpliktet til å offentliggjøre sine aktsomhetsvurderinger knyttet til faktiske og mulige brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. På hvilken måte vil åpenhetsloven påvirke små virksomheter som ikke er direkte omfattet, og hvorfor bør disse være kjent med kravene?

Hva omhandler åpenhetsloven

Åpenhetslovens formål er todelt, og handler for det første om å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også sikre at allmenheten får tilgang på informasjon om hvordan virksomhetene håndterer utfordringene som virksomheten og dens leverandører står ovenfor. 

Hvilke virksomheter er omfattet 

Det er i hovedsak større virksomheter etter regnskapslovens § 1-5, som er omfattet, dvs. allmennaksjeselskaper, børsnoterte selskaper, banker, kreditt og finansforetak.  

Større virksomheter kan også være de som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende vilkår:

  1. Salgsinntekt over 70 millioner kr 
  2. Balansesum over kr 35 millioner kr 
  3. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Også morselskaper – som alene ikke oppfyller nevnte vilkår – vil regnes som større virksomhet, dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet. 

Hvilke plikter pålegges

Plikt til å foreta aktsomhetsvurderinger  

For det første er virksomhetene underlagt en plikt til å utføre såkalte aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderingene skal utføres i tråd OECD`s retningslinjer, som går ut på å kartlegge hvilke utfordringer som virksomheten står ovenfor ved brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selve virksomhets-begrepet er vidt. Aktsomhetsvurderingene er ikke begrenset til egen virksomhet, men også virksomhetens leverandører, forretningsforbindelser eller samarbeidspartnere. 

Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene  

Videre er virksomheten forpliktet til å redegjøre for hvordan de håndterer risikoene som er avdekket. Loven skal sikre allmenheten tilgang til informasjon om det virksomheten har kartlagt i aktsomhetsprosessen. Åpenhetsloven sikrer at enhver kan be om å få utlevert informasjon om en konkret vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr. 

Plikt til å offentligjøre aktsomhetsvurderingene  

Som det ble nevnt innledningsvis, er virksomheten dessuten forpliktet til å offentligjøre en redegjørelse – første gang innen 30. juni 2023 – om deres risikohåndtering i egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser. 

Hvilke konsekvenser vil brudd på loven medføre 

Virksomhetene som ikke oppfyller lovens plikter, risikerer sanksjoner fra Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet har myndighet til å ilegge tvangsmulkt eller bøter – da kun til større virksomheter som er omfattet av loven. 

Små og mellomstore virksomheter som ikke er omfattet av loven, vil i utgangspunktet ikke kunne ilegges slike sanksjoner. Likevel vil mindre virksomhetene kunne være indirekte forpliktet til å foreta tilsvarende aktsomhetsvurderinger for å utlevere informasjon til en større virksomhet som etterspør. Mange små virksomheter vil nemlig kunne være berørt i kraft av å være en (under)leverandør til en større virksomhet som er omfattet av loven. 

Tap av omdømme, finansiering og svekket konkurransekraft i markedet  

Dersom en virksomhet ikke har oversikt over dens risiko, vil det kunne føre til et dårlig omdømme eller svekke deres konkurransefortrinn i markedet. Et dårlig omdømme kan igjen bety tap av nåværende og fremtidige kontrakter og ikke minst svekke virksomhetens tilgang til finansiering fra investorer, banker, kunder eller andre forretningsforbindelser i næringslivet.

Uavhengig av om virksomheten er direkte eller indirekte berørt av åpenhetslovens rapporterings- og informasjonskrav, bør arbeidet med aktsomhetsvurderinger være sentralt for egen virksomhet. Små og mellomstore virksomheter bør derfor allerede nå være forberedt på å komme i gang med risikokartleggingen, for å kunne besvare henvendelser fra deres forretningsforbindelser.

Advokatfirmaet Grindstad & Co ANS tilbyr juridisk bistand til din virksomhet i denne prosessen. Kontakt oss så blir vi enige om veien videre.